1399/07/28
ضمن عرض خیرمقدم خدمت دانشجویان جدیدالورودوباآرزوی توفیق درسال تحصیلی جدید برای ثبت نام در روزهای دوشنبه وسه شنبه مورخ ۹۹/۷/۲۸الی۹۹/۷/۲۹با بهمراه داشتن مدارک ذیل به موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی جهاددانشگاهی مراجعه فرمایید.

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir