حذف

ویرایش

 

 

  مقطع تحصیلی  رشته  سرفصل وزارت علوم  چارت پیشنهادی گروه
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

دانلود

کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی مسکن-

دانلود

کارشناسی پیوسته جغرافیا-

دانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir