حذف

ویرایش

برنامه گروه معماری نیمسال 991

مقطع

ردیف

نام درس

واحد

نام استاد

روز اول

ساعت

روز دوم

ساعت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

طرح درس

ارشد معماری

1

طرح معماری3 گ1

4

علی علایی

دوشنبه

16:45-20

پنج شنبه

15-18:15

-

-

دانلود

2

طرح معماری 3 گ2

4

فائزه طاهری سرمد

دوشنبه

16:45-20

پنجشنبه

16:45-20

-

-

دانلود

3

حقوق معماری گ1

2

محمد هادی توانا

پنج شنبه

13:15-14:45

-

-

16/10/99

10

دانلود

4

تحلیل مکان گ 1

2

هما حبیبیان

دوشنبه

15-16:30

-

-

13/10/99

10

دانلود

5

تحلیل مکان گ2

2

علی علایی

دوشنبه

15-16:30

-

-

13/10/99

10

دانلود

6

روش تحقیق

2

علی علایی

پنج شنبه

11:15-12:45

-

-

15/10/99

10

دانلود

7

برنامه دهی و روش طراحی

2

مهنوش اقتداری

پنج شنبه

13:15-14:45

-

 

21/10/99

10

دانلود

8

طراحی معماری 1

4

هما حبیبیان

یکشنبه

16:45-20

چهارشنبه

16:45-20

-

-

دانلود

کاردانی معماری

کاردانی معماری ترم 4

 9

تمرین معماری1

3

سحر کریمیان

سه شنبه

7:45-9:15چ

سه شنبه

9:30-12:45

-

-

دانلود

10

پرسپکتیو

2

سارا فیلی

شنبه

9:30-12:45

-

-

-

-

دانلود

 11

تنظیم شرایط محیطی 1

2

روناک پورکند

سه شنبه

16:45-18:15

سه شنبه

18:30-20 چ

13/10/99

10

دانلود

12

تمرین معماری2

3

زینب نیکویی

دوشنبه

13:15-14:45چ

دوشنبه

15-18:15

-

-

دانلود

13

ایستایی1

2

محسن صفریان

چهارشنبه

13:15-14:45

-

-

20/10/99

10

دانلود

14

کاربرد نرم افزار رایانه ای در معماری

3

سارا پرکار

سه شنبه

7:45-9:15چ

سه شنبه

9:30-12:45

-

-

دانلود

15

آشنایی با معماری اسلامی 1

2

پریا پورمحمدی

دوشنبه

9:30-11چ

دوشنبه

11:15-12:45

15/10/99

10

دانلود

16

زبان فنی

2

 

چهارشنبه

7:45-9:15

-

-

24/10/99

10

دانلود

17

ایستایی2

2

میلاد رضایی

چهارشنبه

14:45 16:30

-

-

14/10/99

10

دانلود

18

طراحی فنی ساختمان

4

احسان اکبری

یکشنبه

9:30-12:45

سه شنبه

13:15-16:30

-

-

دانلود

19

طراحی معماری1

4

نسیم ارونقی

یکشنبه

15-20

-

-

-

-

دانلود

20

متره و برآورد

2

محسن صفریان

چهارشنبه

9:30-11چ

چهارشنبه

11:15-12:45

17/10/99

10

دانلود

21

روستا1

2

کیاناجاسم پور

پنج شنبه

15-18:15

پنج شنبه

18:30-20چ

-

-

دانلود

22

اصول سرپرستی

2

مهرداد زندی

شنبه

16:45-18:15

-

-

23/10/99

10

دانلود

23

کارآموزی

2

فاطمه نوری

-

-

-

-

-

-

دانلود

کارشناسی ناپیوسته معماری

 

کارشناسی ناپیوسته ترم2

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته معماری ترم3

24

انسان طبیعت معماری

2

نوشین طاهری

شنبه

13:15-14:45

-

-

16/10/99

10

دانلود

25

مبانی نظری معماری

2

شکوفه میرزایی

شنبه

9:30-11

-

-

24/10/99

10

دانلود

26

عناصر و جزییات2

2

احسان اکبری

یکشنبه

13:15-16:30

-

-

22/10/99

10

دانلود

27

معماری اسلامی2

2

شکوفه میرزایی

شنبه

11:15-12:45

-

-

30/10/99

10

دانلود

28

طراحی معماری2

4

سحر خدابخشی

یکشنبه

9:30-12:45

چهارشنبه

7:45-12:45

-

-

دانلود

29

کاربرد نرم افزار ترسیمی

3

معصومه قیمتی

شنبه

9:30-12:45

سه شنبه

9:30-12

 

-

-

دانلود

30

معماری معاصر

2

طیبه شرفی

چهارشنبه

13:15-14:45

-

-

17/10/99

10

دانلود

31

تاسیسات

2

میلاد قاسمی- ساناز قنبری

سه شنبه

13:15-14:45

سه شنبه

15-16:30چ

21/10/99

10

دانلود

32

سازه فلزی

2

محسن صفریان

چهارشنبه

15-16:30

-

-

30/10/99

10

دانلود

33

زبان تخصصی

2

 

دوشنبه

13:15-14:45

-

-

24/10/99

10

دانلود

34

طرح معماری 3

4

سونیا امجدیان

شنبه

13:15-18:15

دوشنبه

9:30-12:45

-

-

دانلود

35

طراحی و تولید صنعتی

2

میلاد رضایی

چهارشنبه

11:15-12:45

-

-

13/10/99

10

دانلود

36

سازه های بتنی

2

میلاد رضایی

چهارشنبه

9:30-11

-

-

20/10/99

10

دانلود

37

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

2

نوشین طاهری

شنبه

9:30-11چ

11:15-12:45

-

15/10/99

10

دانلود

38

تنظیم شرایط2

2

طیبه شرفی

چهارشنبه

15-16:30

-

-

23/10/99

10

دانلود

39

مرمت ابنیه

3

شکوفه  میرزایی

 

دوشنبه

15-18:15

دو شنبه

18:30-20

29/10/99

10

دانلود

40

طراحی معماری4

4

نسیم ارونقی

شنبه

15-20

سه شنبه

15-18:15

-

-

دانلود

معماری داخلی

معماری داخلی ترم 3

41

مقدمات طراحی معماری

5

سارا یلوه

 

شنبه

7:45-12:45

-

-

-

دانلود

42

بیان معماری داخلی2

3

مونا میرزاده

 

دوشنبه

9:30-11چ

دوشنبه

11:15-12:45

-

دانلود

41

معماری تزیینی معاصر

2

سونیا امجدیان

سه شنبه

9:30-11

-

-

14/10/99

10

دانلود

42

باغ آرایی

2

سونیا امجدیان

سه شنبه

11:15-12:45

-

-

24/10/99

10

دانلود

43

تنظیم شرایط اقلیمی

2

میلاد قاسمی.ساناز قنبری

سه شنبه

13:15-14:45

سه شنبه

15-16:30چ

99/10/21

10

دانلود

44

اصول فنی ساختمان 1

2

میلاد رضایی

چهارشنبه

13:15-14:45

-

-

28/10/99

10

دانلود

45

انسان طبیعت معماری داخلی

2

مونا میبدی

یکشنبه

13:15-14:45

-

-

17/10/99

10

دانلود

46

تنظیم شرایط اقلیمی

2

میلاد قاسمی.ساناز قنبری

سه شنبه

13:15-14:45

سه شنبه

15-16:30چ

21/10/99

10

دانلود

47

معماری تزیینی معاصر

2

سونیا امجدیان

سه شنبه

9:30-11

-

-

14/10/99

10

دانلود

48

طرح معماری داخلی 1

3

شکوفه میرزایی

یکشنبه

7:45-9:15چ

یکشنبه

9:30-12:45

-

-

دانلود

 

49

اصول فنی ساختمان1

2

میلاد رضایی

چهارشنبه

13:15-14:45

-

-

28/10/99

10

دانلود

50

باغ آرایی

2

سونیا امجدیان

سه شنبه

11:15-12:45

-

-

24/10/99

10

دانلود

51

مقررات معماری داخلی

2

مونا میرزاده

دوشنبه

13:15-14:45

-

-

30/10/99

10

دانلود

مهندسی معماری ترم2

50

مقدمات طراحی معماری2

5

مهنوش اقتداری

شنبه

9:30-12:45

چهارشنبه ها

7:45-12:45

-

-

دانلود

51

بیان معماری2

2

سارا فیلی

سه شنبه

13:15-16:30

-

-

-

-

دانلود

52

کارگاه معماری و ساخت

2

فاطمه نوری

یکشنبه

16:45-20

-

-

-

-

دانلود

53

تنظیم شرایط محیطی

2

روناک پورکند

سه شنبه

16:45-18:15

سه شنبه

18:30-20 چ

13/10/99

10

دانلود

54

ایستایی

2

محسن صفریان

چهارشنبه

13:15-14:45

-

-

20/10/99

10

دانلود

55

معماری اسلامی1

3

پریا پورمحمدی

دوشنبه

9:30-11چ

دوشنبه

11:15-12:45

15/10/99

10

دانلود

56

ساختمان 1

2

میلاد رضایی

چهارشنبه

13:15-14:45

-

-

28/10/99

10

دانلود

 

57

تنظیم شرایط محیطی

2

روناک پورکند

سه شنبه

16:45-18:15

سه شنبه

18:30-20 چ

13/10/99

10

دانلود

58

59

معماری اسلامی1

3

پریا پورمحمدی

دوشنبه

9:30-11چ

دوشنبه

11:15-12:45

15/10/99

10

دانلود

60

انسان طبیعت معماری

2

نوشین طاهری

شنبه

13:15-14:45

-

-

16/10/99

10

دانلود

61

ساختمان 1

2

میلاد رضایی

چهارشنبه

13:15-14:45

-

-

28/10/99

10

دانلود

62

اصول مرمت و حفاظت

3

شکوفه  میرزایی

دوشنبه

15-18:15

دو شنبه

18:30-20

29/10/99

10

دانلود

63

مصالح ساختمانی

2

سارا فیلی

شنبه

13:15-14:45

-

-

-

 

 

64

بیان معماری1

2

کیانا جاسم پور

چهارشنبه

15-18:15

-

-

-

 

 

65

مقدمات طراحی معماری1

 

3

سارا پرکار

شنبه

7:45-12:45

چهارشنبه

7:45-12:45

-

 

 

 

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir