حذف

ویرایش

 

 لیست دانلود فرم های موسسه

ردیفنام فرمدانلود
1اعلام نمره تک درس به اداره آموزشدانلود فرم
2 اعلام نمره گزارش نشدهدانلود فرم
3برگ درخواست انصراف از تحصيل جدیددانلود فرم
4برگ درخواست حذف پزشکیدانلود فرم
5برگ درخواست حذف ترمدانلود فرم
6برگ درخواست مرخصی تحصیلیدانلود فرم
7برگ درخواست مسائل آموزشیدانلود فرم
8تقاضای ارسال مدارک مقطعدانلود فرم
9فرم انتقال موقت(ميهمان)دانلود فرم
10فرم تسویه حساب اخراجی جدیددانلود فرم
11فرم تسویه حساب انصرافی جدیددانلود فرم
12فرم تسویه حساب شکست تحصیلی(معادل کاردانی) جدیددانلود فرم
13فرم تعهد جهت انتخاب واحد دانشجویان مشروطدانلود فرم
14فرم خام طرح درسدانلود فرم
15فرم صحافی پایان نامهدانلود فرم
15فرم معادل سازیدانلود فرم
15گواهی اشتغال به تحصیل موسسهدانلود فرم
15وام صندوق پژوهشیدانلود فرم

 

 

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir