مشخصات مقاله

عنوان مقاله به فارسی : آموزش برنامه نویسی  به لاتین : Programming Learning

زیان مقاله : fa

برگرفته از طرح : بلی

برگرفته از پایان نامه : خیر

تاریخ انتشار : 1396/07/22

محل انتشار : کرمانشاه

نویسندگان : صادق ویسی

چکیده :

برنامه نویسی

امتیاز شما به این مقاله :

مشخصات مقاله

عنوان مقاله به فارسی : asdfasd  به لاتین : asdfasf

زیان مقاله : en

برگرفته از طرح : بلی

برگرفته از پایان نامه : بلی

تاریخ انتشار : 1396/07/22

محل انتشار : asdfad

نویسندگان : asdfasd

چکیده :

fasdfas

امتیاز شما به این مقاله :

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir