حذف

ویرایش

 

 

شماره

نام گروه آموزشی

مدیر گروه

مشخصات مدیر گروه

مشخصات کارشناس آموزش

1

حقوق

جناب آقای مجتبی مهرورزی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن:31031-083 داخلی648

فاطمه بهروزی نیا

تحصیلات:کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی639

2

گیاهان دارویی

 

سرکارخانم دکتر معصومه خان احمدی

تحصیلات:دکتری

تلفن:31031-083 داخلی401

یکتا علئیی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی641

3

معماری

سرکارخانم فاطمه نوری

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن:31031-083 داخلی 650

شیوا قربانی

تحصیلات :کارشناسی ارشد

تلفن:08331031 داخلی642

4

صنایع و ایمنی صنعتی

جناب آقای سیامک آزادی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن:31031-083 داخلی655

شیوا قربانی

تحصیلات :کارشناسی ارشد

تلفن:08331031 داخلی642

5

عمران

جناب آقای دکتر ملکشاهی

تحصیلات:دکتری

تلفن:31031-083 داخلی637

یکتا علئیی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی641

6

مکانیک

جناب آقای میلاد قاسمی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن:31031-083 داخلی610

یکتا علئیی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی641

7

شیمی

جناب آقای میلاد قاسمی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن:31031-083 داخلی610

یکتا علئیی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی641

8

خط و سازه های ریلی

جناب آقای دکتر ملکشاهی

تحصیلات:دکتری

تلفن:31031-083 داخلی637

یکتا علئیی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی641

9

آموزش زبان انگلیسی

جناب آقای دکتر داریوش احمدی

تحصیلات:دکتری

تلفن:31031-083 داخلی649

الهام فاضلی

تحصیلات:کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی643

10

برق

سرکارخانم دکتر فرناز خامین همدانی

تحصیلات:دکتری

تلفن:31031-083 داخلی653

الهام فاضلی

تحصیلات:کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی643

11

 

جغرافیا

سرکارخانم دکترسارا محمدی

تحصیلات:دکتری

تلفن:31031-083 داخلی 655

الهام فاضلی

تحصیلات:کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی643

12

حسابداری

سرکار خانم اکرم حیرانی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن:31031-083 داخلی633

الهام فاضلی

تحصیلات:کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی643

13

کامپیوتر

سرکار خانم اکرم حیرانی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن:31031-083 داخلی633

فاطمه بهروزی نیا

تحصیلات:کارشناسی

تلفن:08331031 داخلی639

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir