حذف

ویرایش

    آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

 

    پیش کد کرمانشاه: 083

 

    تلفن موسسه: 31031

 

    قائم مقام موسسه: 609

 

    معاونت آموزش: 632

 

    معاونت دانشجویی فرهنگی: 620

 

    امور مالی: 605

 

    امور اداری: 608

 

    مدیر فرهنگی: 621

 

    واحد برنامه ریزی کلاس ها: 657

 

    واحد بایگانی: 640

 

    واحد کارآفرینی: 661

 

 

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir