حذف

ویرایش


• نام :بهروز

• نام خانوادگی:بادکو

• سمت: ریاست موسسه 

• شماره داخلی:601

• پست الکترونیک: bbadkoo87@gmail.com

• مشاهده سوابق

 

 

حذف

ویرایش


• نام :مسلم

• نام خانوادگی:حدیدی

• سمت: قائم مقام موسسه 

• شماره داخلی:609

• پست الکترونیک: hadidi@acecr.ac.ir    

• مشاهده سوابق

 

 

حذف

ویرایش


• نام :اکرم

• نام خانوادگی:حیرانی

• سمت:سرپرست معاونت آموزشی موسسه 

• شماره داخلی:632

• پست الکترونیک: 

• مشاهده سوابق

 

 

 

حذف

ویرایش


• نام :بهزاد  

• نام خانوادگی:خدادادی شاهیوند

• سمت: معاون فرهنگی، دانشجویی موسسه

• شماره داخلی:620

• پست الکترونیک: borhanbasirat@gmail.com

• مشاهده سوابق

 

 

حذف

ویرایش


• نام :مجتبی

• نام خانوادگی:مهرورزی

• سمت: سرپرست معاونت پشتیبانی موسسه 

• شماره داخلی: 608

• پست الکترونیک: mojtabamehrvarzi@gmail.com

• مشاهده سوابق

 

 

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir