حذف

ویرایش

  

  آزمایشگاه فیزیک

CD به منظور آموزش درس سیستم تلویزیون و کارگاه آن قرار دارد.

در این آزمایشگاه وسایل کامل به منظور آزمایشگاه فیزیک 1 و 2  برای تعداد 20 دانشجو وجود دارد.

حذف

ویرایش

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir