حذف

ویرایش

تله سیژ

 

تله سیژ نوعی وسیله جابه جایی یا باالبر است که معموال در پیست های اسکی و برخی پارکهای منطقه ای به کارمیرود. این باالتراز یک حلقه کابل فوالدی پیوسته بین دو ایستگاه تشکیل تله سیژ توچال شده که مجموعه ای از صندلی ها را جابه جا می کند و معموال تعدادی دکل میانی کابل را نگه می دارند.وسیله های جابه جایی مشابه تله اسکی و تله کابین هستند که تفاوت هایی با تله سیژ دارند. تله سیژها با کاربری های ورزشی، توریستي و حمل و نقل کاال یا انسان احداث می شوند. مناطق احداث تله سیژ بر اساس نوع کاربری آنها متفاوت است.

البته عوامل مختلفی از جمله نوع صندلی ها و تجهیزات آن، منطقه احداث، مسیر خط مستقیم تله کابین، متراژ تله سیژ، ارتفاع آن از زمین و غیره در هزینه خرید و نصب تله سیژ تأثیرگذار است که البته سرمایه گذاران هزینه های دیگری مانند حمل و نقل و ترخیص کاالهاي موردنیاز را هم باید بپردازند. تله سیژها معموال با استفاده از جرثقیل های مخصوص نصب می شوند، مدت زمان ساخت یک تله سیژ با توجه به مراحل و سختی های نصب آن، به منطقه احداث تله کابین بستگي دارد. در بعضي از این مناطق به علت شرایط جوی نامساعد تنها چند ماه فرصت نصب و کار وجود دارد که اصطالحا به آن می گویند چند ماه کاري. ماه کاري براي مناطق مختلف متفاوت است و به همین دلیل تله سیژهایی با یک متراژ و بودجه یکسان در مدت زمان متفاوتي از هم نصب و بهره برداری می شوند. درآمدزایی تله سیژها بستگی به این دارد که منطقه احداث آن تا چه حد جزو مناطق توریستي محسوب شود. هر چه منطقه ای که تله سیژ در آن نصب شده، جذابیت های بصري بیشتري داشته و از آب و هواي مساعد و مطبوع تری برخوردار باشد، مسلما استقبال مردم از این تله سیژ بیشتر خواهد بود. البته می توان با ساخت مجموعه هاي دیگري در کنار تله سیژ، درآمدز ایی بیشتری ایجاد نمود.

بر اساس مطالعات مساحت تله سیژ )ایستگاه مبدأ و مقصد( در سایت، ۲۵۰۰ متر مربع است که ۵ درصد ضریب اشغال)سطح اشغال ۱۲۵ مترمربع( در نظر گرفته شده است. تراکم نیز ۵ درصد پیش بینی شده است. همچنین طول مسیر تله سیژ در حدود ۱ کیلومتر با میانگین ۲۰ پایه )تعداد پایه ها بستگی به شیب محل اجرا دارد( پیش بینی شده است. موارد پیش بینی شده برای این طرح شامل: شبکه معابر و فضای سبز ۷۵۰ متر مربع و محوطه سازی 1625 متر مربع می باشد.

عداد کابین: 40 نفر

ظرفیت کابین: 2 نفر

 

 

تولیدات طرح

تله سیژ

مساحت

2500 متر مربع

شبکه معابر و فضای سبز

750 مترمربع

محوطه سازی

1625 مترمربع

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir