حذف

ویرایش

 

 لیست دانلود فرم های موسسه

 

ردیفنام فرمدانلود
1اعلام نمره تک درس به اداره آموزشدانلود فرم
2 اعلام نمره گزارش نشدهدانلود فرم
3برگ درخواست انصراف از تحصيل جدیددانلود فرم
4برگ درخواست حذف پزشکیدانلود فرم
5برگ درخواست حذف ترمدانلود فرم
6برگ درخواست مرخصی تحصیلیدانلود فرم
7برگ درخواست مسائل آموزشیدانلود فرم
8تقاضای ارسال مدارک مقطعدانلود فرم
9فرم انتقال موقت(ميهمان)دانلود فرم
10فرم تسویه حساب اخراجی جدیددانلود فرم
11فرم تسویه حساب انصرافی جدیددانلود فرم
12فرم تسویه حساب شکست تحصیلی(معادل کاردانی) جدیددانلود فرم
13فرم تعهد جهت انتخاب واحد دانشجویان مشروطدانلود فرم
14فرم خام طرح درسدانلود فرم
15فرم صحافی پایان نامهدانلود فرم
16فرم معادل سازیدانلود فرم
17گواهی اشتغال به تحصیل موسسهدانلود فرم
18وام صندوق پژوهشیدانلود فرم
19برگه ی درخواست صدور نشریات دانشجوییدانلود فرم
20تعهدنامه مفقودی کارت دانشجوییدانلود فرم
21دفترچه بازپرداخت وام وزارت علومدانلود فرم
22فرم درخواست تأسیس انجمن های علمیدانلود فرم
23 فرم درخواست تأسیس کانون فرهنگیدانلود فرم
24وام داخلیدانلود فرم
25فرم وام وزارت علومدانلود فرم

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir