حذف

ویرایش

شرح وظایف معاونت پشتیبانی

 • تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي تابعه درقالب اهداف موسسه ومصوبات و مقررات جاري و ابلاغ به آنها 
 • نظارت براجراي امور اداري و مالي و خدماتي با رعايت مقررات مربوطه
 • نظارت بر تهيه و تدارك احتياجات موسسه و امور تاسيساتي و تعميراتي و نظارت برحسن اجراي قراردادها 
 • تعقيب و اعمال نظارت برعمليات اجرائي درواحدهاي تابعه و كوشش درحل مسائل موجودو پيشبرد فعاليت اين واحدها 
 • همکاری با رئيس موسسه در اجرای هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهای ستادی موسسه
 • رسيدگی به هدف های اجرايی موسسه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
 • ايجاد هماهنگی بين فعاليت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکل موجود
 • ارائه گزارشات توجيهی لازم به رئيس موسسه در خصوص وظايف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • اتخاذ تصميم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 • شرکت در شوراها، کمسيونها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل اداری مالي در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه
 • نظارت بر انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني موسسه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل
 • تهیه و تدوين بودجه‌ي موسسه با همكاري ساير معاونت‌ها و نظارت بر اجراي بـــودجه

 

حذف

ویرایش

 

وظایف مدیر اداری

1- اجراي مقررات مربوط به تأمين خدمات درماني و رفاه كاركنان

2- پيش‌بيني و تهيه نيازمنديهاي واحدهاي موسسه از نظر ملزومات اداري، فني و تجهيزاتي

3- نظارت بر امور حمل و نقل

4- نظارت بر اداره امور دبيرخانه

5- نظارت بر مراقبت، نگهباني و انتظامات موسسه

6- نظارت و مشاركت در تنظيم قراردادها و نظارت بر انجام آن بر اساس مفاد قرارداد تا پايان كار

7- نظارت و همكاري در تهيه و تدوين آئين‌نامه‌ها، نظام‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري در زمينه‌هاي مختلف استخدامي، مرخصي، مأموريت .  حضور و غياب، اضافه‌كاري، ترفيع و تغيير شغل، بازخريدي، بازنشستگي، از كارافتادگي و امور خدماتي و رفاهي و انضباطي و نظاير اينها و   نظارت بر اجراي دقيق آنها

8- برنامه‌ريزي به منظور تأمين و تخصيص نيروي انساني مورد نياز واحدها در قالب برنامه‌هاي تعيين شده و بودجه‌هاي مصوب آنان

9- نظارت بر ارائه خدمات و سرويس‌هاي رفاهي و پشتيباني به كاركنان شامل سرويس‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و تشريفاتي، نظافتي و  نظاير اينها و كوشش در بهبود ارائه اين خدمات در حدود اختيارات تفويض شده.

10- برنامه‌ريزي و پيش‌بيني بودجه كافي به منظور تأمين امكانات و وسايل رفاهي لازم براي كاركنان نظير تعاوني‌هاي مصرف و مسكن، برگزاري اردوهاي ورزشي و تفريحي و نظاير اينها در چارچوب ضوابط .

11- برقراري تماس و مراجعه به ادارات، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و خصوصي در جهت پيگيري و اقدام در امور محوله

12- مشاركت در ارزيابي عملكرد كاركنان و انجام اقدامات لازم در جهت اعمال سياست‌هاي تشويقي و انضباطي .

13- مشاركت و اقدام در به كار گيري سيستم‌هاي مكانيزه و نرم‌افزارهاي مورد نياز جهت امور اداري

14- پاسخگويي به كاركنان در رابطه با مسائل اداري و پرسنلي در حدود اختيارات تفويض شده

15- تلاش در جهت برقراري حسن تفاهم و روابط صحيح در محيط كاري

16- بررسي و تأييد درخواست اقلام مورد نياز قسمت و پيگيري به منظور رفع نيازمندي‌هاي واحد اداري

17- بررسي تخلفات اداري كاركنان و اتخاذ تصميم در مورد آنها در حدود اختيارات تعيين شده با مافوق

18- حضور در جلسات حل اختلاف با كاركنان در مراجع ذيصلاح به منظور حل و فصل دعاوي با كاركنان

19- نظارت بر تهيه و تنظيم به موقع ليست‌هاي كاركرد ماهانه و اضافه‌كاري كاركنان

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir