موسسه آموزش عالی
 
زبان انگلیسی

مدیر گروه زبان
    

   نام و نام خانوادگی:  آقای دکتر احمدی

   مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی( آموزش زبان انگلیسی)

   ایمیل:

   شماره تماس:  .-31031-083
 ساعات حضور:      شنبه 7:45-9:15         شنبه 11:00-12:30