موسسه آموزش عالی
 
معرفی معاونت

 

 
   

معاونت فرهنگی، دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از سال 84 شروع به فعالیت نموده است و در دو بخش فرهنگی و دانشجویی به ارائه ی خدمات می پردازد.

زمینه فعالیت های فرهنگی دانشجویی با توجه به ماهیت جهاد دانشگاهی و توجه ویژه به مسائل فرهنگی اقدام های صورت گرفته براساس موارد ذیل بوده است:

  • برنامه های فرهنگی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • سند چشم انداز جهاد دانشگاهی
  • سند چشم انداز و برنامه های میان مدت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

اجرای مراحل فوق در قالب تشکیل جلسات هم اندیشی ، شورای فرهنگی دانشجویی ، سلسله نشست‌های دانشجویی ،مشاوره در زمینه های مختلف ، برگزاری مراسم  ملی و مذهبی ، اردو ها ، فعال نمودن کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی ، جشن ازدواج دانشجویی ، عتبات دانشجویی وسایر برنامه های فرهنگی بوده است.

در حوزه دانشجویی به صورت مختصر به فعالیت این حوزه در زمینه های ذیل اشاره نمود:

  • ارتباط با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و اعطای وام های دانشجویی و بازپرداخت وام ها‌ی
  • اعطای وام داخلی به دانشجویان
  • انجام امور مربوط به سلف سرویس دانشگاه و ارزاق دانشجویی
  • کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات دانشجویی
  • تشکیل کمیسیون تخفیف و اعمال تخفیفات به دانشجویان کم بضاعت، دانشجویان نخبه و ممتاز آموزشی ، علمی و ورزشی
  • صدور کارت دانشجویی