موسسه آموزش عالی
 
فرم ها


 

شماره

عنوان فرم

دانلود

1

برگه درخواست برگزاری کارگاه

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

2

فرم محصول

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

3

فرم طرح پژوهشی

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

4

فرم پرداخت تشویقی دستاوردهای پژوهشی (دانشجو)

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

5

فرم پرداخت تشویقی دستاوردهای پژوهشی (استاد)

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf