موسسه آموزش عالی
۴۷۰
+

تعداد شرکت های دانش‌بنیان و فناور

۲۳۵۱
+ نفر

کارکنان شرکت‌های مستقر

۱۲۰۰۰
+ میلیارد تومان

گردش مالی شرکت‌ها

۱۰۰
+ هکتار

طرح جامع پارک

سامانه‌ها