موسسه آموزش عالی
 
اطلاعیه مهم وزارت کشور و ابلاغیه استانداری کرمانشاه
پیرو مکاتبه وزارت کشور و ابلاغیه استانداری کرمانشاه به شماره ۷۱/۳/۱۵۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ امتحانات ساعت ۸:۳۰ تاریخ های ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه به ترتیب به روزهای ۱۴۰۱/۱۱/۲ و ۱۴۰۱/۱۱/۳ موکول خواهد شد. شایان ذکر است سایر امتحانات روزهای ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ طبق روال قبلی برگزار خواهد شد.امتحانات ساعت ۸:۳۰ روز ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به ساعت ۸:۳۰ روز ۱۴۰۱/۱۱/۲ موکول شده است.امتحانات ساعت ۸:۳۰ روز ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ به ساعت ۸:۳۰ روز ۱۴۰۱/۱۱/۳ موکول شده است. تاریخ اطلاعیه:  1401/10/20